HOME > Articles > Archives

< Previous Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 407~471Next >
간문맥 내 가스와 창자벽 공기증을 동반한 괴사장염
장현주 ( Hyun Joo Jang ) , 이진 ( Jin Lee )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 407-408
점막 상환
윤병철 ( Byung Chul Yoon )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 409-412
과민성 장증후군 환자에서 생균제의 효과
김영균 ( Young Gyun Kim ) , 문종태 ( Jong Tae Moon ) , 이근만 ( Kuen Man Lee ) , 전누리 ( Nu Ri Chon ) , 박효진 ( Hyo Jin Park )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 413-419
림프구양 여포 직장염 치료에서 메살라진 좌제의 유용성
서검석 ( Geom Seog Seo ) , 최석채 ( Suck Chei Choi ) , 조은영 ( Eun Young Jo ) , 최창수 ( Chang Soo Choi ) , 김지웅 ( Ji Woong Kim ) , 김태현 ( Tae Hyeon Kim ) , 윤기중 ( Ki Jung Yun ) , 나용호 ( Yong Ho Nah )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 420-424
위에서 발생한 원발 편평세포암종과 샘편평세포암종의 임상-병리 양상 및 Ki-67 표지지수와 p53 단백 발현의 차이
김연수 ( Yeon Soo Kim ) , 허원석 ( Won Seok Heo ) , 채경훈 ( Kyung Hoon Chae ) , 강윤세 ( Youn Se Gang ) , 정재훈 ( Jae Hoon Jung ) , 김석현 ( Seok Hyun Kim ) , 성재규 ( Jae Koo Seong ) , 이병석 ( Byung Seok Lee ) , 정현용 ( Hyun Yong Jeong ) , 송규상 ( Kyu Sang Song ) , 신경숙 ( Kyung S
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 425-431
비알코올 지방간에서 혈중 철 표지자 및 간내 철 농도와 간 손상의 연관성
문준호 ( Joon Ho Moon ) , 박상훈 ( Sang Hoon Park ) , 오길찬 ( Kil Chan Oh ) , 정재원 ( Jae One Jung ) , 신운건 ( Woon Geon Shin ) , 김종표 ( Jong Pyo Kim ) , 김경오 ( Kyoung Oh Kim ) , 박철희 ( Cheol Hee Park ) , 한태호 ( Tae Ho Hahn ) , 유교상 ( Kyo Sang Yoo ) , 김종혁 ( Jong Hyeok Kim
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 432-439
자가면역췌장염 환자의 스테로이드 치료 후 장기 추적 성적
최은광 ( Eun Kwang Choi ) , 김명환 ( Myung Hwan Kim ) , 김종철 ( Jong Cheol Kim ) , 한지민 ( Ji Min Han ) , 오세일 ( Se Il Oh ) , 정우진 ( Woo Jin Jeong ) , 정지윤 ( Ji Yoon Jeong ) , 이상수 ( Sang Soo Lee ) , 서동완 ( Dong Wan Seo ) , 이성구 ( Sung Koo Lee )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 440-448
대장암의 간 전이에 대한 사이버나이프 치료 후 발생한 국소 식도 궤양 1예
정용우 ( Yong Woo Chung ) , 한동수 ( Dong Soo Han ) , 백창희 ( Chang Hee Paik ) , 김종표 ( Jong Pyo Kim ) , 최정혜 ( Jung Hye Choi ) , 손주현 ( Joo Hyun Sohn ) , 함준수 ( Joon Soo Hahm )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 449-453
Terlipressin 투여 후 발생한 말초 허혈 합병증 1예
이종섭 ( Jong Sup Lee ) , 이홍식 ( Hong Sik Lee ) , 정성우 ( Sung Woo Jung ) , 한우식 ( Woo Sik Han ) , 김민정 ( Min Jeong Kim ) , 이상우 ( Sang Woo Lee ) , 최재현 ( Jai Hyun Choi ) , 김창덕 ( Chang Duck Kim ) , 류호상 ( Ho Sang Ryu ) , 현진해 ( Jin Hai Hyun )
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 454-457
위험 요인이 없는 젊은 여성에서 발생한 육종양 간세포암 1예
남효성 ( Hyo Sung Nam ) , 김해경 ( Hae Kyung Kim ) , 마세웅 ( Sae Ung Ma ) , 유병현 ( Byung Hyun Yu ) , 정기명 ( Ki Myung Jung ) , 공경택 ( Kyung Taek Gong ) , 이용주 ( Yong Ju Lee ) , 박태일 ( Tae Il Park ) , 허병원 ( Byung Won Hu ) , 박신희 ( Shin Hee Park ) , 나진영 ( Jin Yung Na ) ,
Korean J Gastroenterol 2006; 47(6): 458-462
◀◀ [1] [2] ▶▶

e-submission

Archives

Official Journal of

Indexed/Covered by

  • esci
  • scopus
  • thomson reuters
  • koreamed
  • crossref
  • google
  • synepse
  • kofst
  • DOAJ
  • ORCID