The Korean Journal of Gastroenterology :eISSN 2233-6869 / pISSN 1598-9992

 

Cited by CrossRef (17)

 1. Heejun Kang, Chul-Hyun Lim, Sukil Kim, Arum Choi, Jung-Hwan Oh. Usefulness of the Kyoto Classification Score for Prediction of Current Helicobacter pylori Infection. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2022;22:281
  https://doi.org/10.7704/kjhugr.2022.0038
 2. Alireza Bakhshipour, Raheleh Rafaiee. Prevalence of Idiopathic Peptic Ulcer in Southeastern Iran. Zahedan J Res Med Sci 2021;23
  https://doi.org/10.5812/zjrms.119598
 3. Yu Fei, Rong Fang, Lina Xiao, Yuqing Zhang, Ke Fan, Yundi Jiang, Silu Lei, Rui Xu, Dailan Yang, Yan Ye, Shibing Xiang, Ping Wang, Chen Zhou, Tian Tang. The development of a colorimetric biosensing assay for the detection of Helicobacter pylori in feces. Analytical Biochemistry 2022;651:114737
  https://doi.org/10.1016/j.ab.2022.114737
 4. Xueying Wang, Zhifang Jia, Yangyu Zhang, Changgui Kou, Jing Jiang. Association of Helicobacter pylori infection with estimated glomerular filtration rate in a Chinese population. Infection, Genetics and Evolution 2021;96:105102
  https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.105102
 5. Gianluca Z ROVARIS, João V BACK, Maria Paula RONCHI-COLOMBO, Vitória S ROSA, Manoel C B CARDOSO, Emilio C BERGER. ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF THE RAPID TEST FOR THE DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI IN PATIENTS THAT DIDN’T UNDERGO PREVIOUS ERADICATION THERAPY AND WHO WENT THROUGH ENDOSCOPY. Arq. Gastroenterol. 2024;61
  https://doi.org/10.1590/s0004-2803.24612023-136
 6. Jun Yeop Lee, Sung Eun Kim, Seun Ja Park, Moo In Park, Won Moon, Jae Hyun Kim, Kyoungwon Jung. Helicobacter pylori infection and iron deficiency in non-elderly adults participating in a health check-up program. Korean J Intern Med 2022;37:304
  https://doi.org/10.3904/kjim.2020.433
 7. Xiaohui Xu, Yidan Qian, Kejia Jin, Junpeng Chen, Jiayue Fu, Chengshui Chen, Zaisheng Zhu. The impact of Helicobacter pylori infection on low skeletal muscle mass risk in Chinese women over 40: a cross-sectional analysis. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2024;13
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1289909
 8. Dan Wu, Anya Shi, Haiping Wang, Xiuzhong Yu. Panel of serum biomarkers (GastroPanel) in diagnosis of atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection: a protocol of systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2022;12:e062849
  https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062849
 9. Yang-Kun Wang, Chun Li, Yong-Mei Zhou, Lei Zeng, Ying-Ying Li, Si-Lin Huang, Chao-Ya Zhu, Yue Wang, Su-Nan Wang, Xiao-Dong Chen. Histopathological Features of Helicobacter pylori Infection in Gastric Mucosa. JIR 2022;Volume 15:6231
  https://doi.org/10.2147/JIR.S383075
 10. Ashraf A. Hassan, Amany I. Youssef, Abeer A. Ghazal, Manal I. Sheta, Nabil L. Diwedar, Eman M. Hafez, Ashraf A. Tabll, Ehab Y. Elbendary. Blood group antigen-Binding Adhesion2 (BabA2) gene in gastric tissue biopsies as a diagnostic biomarker for Helicobacter pylori infection. HAB 2019;27:193
  https://doi.org/10.3233/HAB-190372
 11. Kwang Il Seo, Jae Joon Heo, Sung Eun Kim, Seun Ja Park, Moo In Park, Won Moon, Jae Hyun Kim, Kyoungwon Jung, Dae Hyeon Cho. Sex differences betweenHelicobacter pyloriinfection and cholesterol levels in an adult health checkup program. Helicobacter 2020;25
  https://doi.org/10.1111/hel.12704
 12. Miguel Gallardo Padilla, José Luis León Falconi, Rafael Sánchez-Nebreda Arias, Carmen Gómez Santos, María del Carmen Muñoz Egea, Enrique la Orden Izquierdo. Impacto del uso de las técnicas moleculares (PCR) en la detección y el éxito erradicador frente a Helicobacter pylori. Anales de Pediatría 2022;96:190
  https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.11.016
 13. Andrea Mirković, Nikola Savić. Medical treatment and prevention of Helicobacter pylori infection. Sestrinska vizija 2021;5:10
  https://doi.org/10.5937/SestrViz2109010M
 14. Mengjiao Zhang, Jie Pan, Jiejun Lin, Ming Xu, Lihui Zhang, Renduo Shang, Liwen Yao, Yanxia Li, Wei Zhou, Yunchao Deng, Zehua Dong, Yijie Zhu, Xiao Tao, Lianlian Wu, Honggang Yu. An explainable artificial intelligence system for diagnosing Helicobacter Pylori infection under endoscopy: a case–control study. Therap Adv Gastroenterol 2023;16:175628482311550
  https://doi.org/10.1177/17562848231155023
 15. Shahad M Alajmi, Taeef M Alsulami, Munirah A Ben Mudayhish, Maylan A Alhawas, Mona S Alangari, Ali Alfarhan, Aamir Omair. Knowledge and Attitude of Medical Students Towards Helicobacter pylori Infection and Its Prevention and Management: A Study From Riyadh, Saudi Arabia. 2023
  https://doi.org/10.7759/cureus.51174
 16. Miguel Gallardo Padilla, José Luis León Falconi, Rafael Sánchez-Nebreda Arias, Carmen Gómez Santos, María del Carmen Muñoz Egea, Enrique la Orden Izquierdo. Impact of the use of molecular techniques (PCR) on detection and eradication success against Helicobacter pylori. Anales de Pediatría (English Edition) 2022;96:190
  https://doi.org/10.1016/j.anpede.2022.02.001
 17. Karina del Cisne Guayanay Ríos, Manuel Rafael Aldas Erazo. Susceptibilidad antibiótica del helicobacter pylori en pacientes asintomáticos en América. LATAM 2023;4
  https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.938